REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 

Warunkiem korzystania z usług świadczonych przez Sklep MARKETING ZA ROGIEM oraz dokonywania zakupów jest zapoznanie się, akceptacja i przestrzeganie poniższego Regulaminu.

   § 1 DEFINICJE

Określenia użyte w Regulaminie oznaczają:

Cena – wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą Klient zobowiązany jest zapłacić, a w przypadku treści/usługi cyfrowej – także cyfrowe odwzorowanie wartości;

Dowód zapłaty – faktura wystawiona zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług lub w oparciu o inne przepisy obowiązującego prawa przesyłana Klientowi drogą elektroniczną;

Dzień roboczy – dzień tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni wolnych od pracy;

Klient – każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do dokonywania czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, które składają zamówienie w Sklepie,

Klient Konsument – Klient będący osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej oraz będący osobą fizyczną zawierającą ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, ale nieposiadającą dla niej charakteru zawodowego,

Kodeks Cywilny  – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 z późn. zm.), dalej również jako „kc”;

Konsument – osoba fizyczna w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego oraz osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą o ile Zamówienie nie ma dla niej zawodowego charakteru;

Oferta  będące przedmiotem Umowy Sprzedaży, indywidualnie wybrane przez Klienta do zakupu określone Treści i Usługi oferowane przez Sprzedającego w portalu sprzedażowym EasyCart. Dokładny opis oraz szczegóły Treści i Usług znajdują się na stronie Sprzedającego wraz z bezpośrednim linkiem do Sklepu, umożliwiającym ich zakup;

Polityka Prywatności – dokument umieszczony na Stronie TUTAJ zawierający informacje mające na celu poinformowanie Użytkowników Strony o zasadach i warunkach zbierania i przetwarzania ich danych osobowych

Prawa autorskie – ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1062 z późn. zm.).

Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin;

Rozporządzenie RODO  – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.);

Sklepsklep internetowy prowadzony przez Sprzedającego w portalu sprzedażowym EasyCart, za pośrednictwem którego Sprzedający umożliwia potencjalnym Klientom zakup swoich Treści i Usług on-line;

Sprzedający  – Karol Kura, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą MARKETING ZA ROGIEM ul. Górna 8a, 42-480 Poręba, NIP: 6443063178

Strona strona internetowa Sprzedającego ( marketingzarogiem.pl ), na której Sprzedający udostępnia informacje dotyczące swojej Oferty oraz link umożliwiający zakup oferowanych produktów lub usług w Sklepie, czyli portalu sprzedażowym EasyCart,

Strony – strony Umowy Sprzedaży, tj. Klient i Sprzedający,

Treść cyfrowa – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej,

Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Treści cyfrowych i Usług wchodzących w skład Oferty zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedającym za pośrednictwem portalu sprzedażowego EasyCart. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosownie do cech Oferty – także umowę o świadczenie usług.

Usługi – usługi optymalizacji, prowadzenia i pozycjonowania wizytówek Google, obsługi profili social media, projektowania graficznego oraz inne usługi świadczone przez Sprzedającego na rzecz Klientów wchodzące w skład Oferty nabytej przez Klienta na podstawie Umowy Sprzedaży każdorazowo wyszczególnione i zindywidualizowane w Ofercie.

Usługi cyfrowe – usługi pozwalające Klientowi na wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej lub na wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez Sprzedającego w ramach Oferty lub innych użytkowników Usługi Cyfrowej, lub inne formy interakcji przy pomocy takich danych,

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zmianami)

Użytkownik – każdy podmiot odwiedzający Stronę lub korzystający z jednej lub kilku usług lub funkcjonalności udostępnianych na Stronie lub Sklepie Sprzedającego,

Zamówienieoświadczenie woli zawarcia Umowy Sprzedaży składane Sprzedającemu przez Klienta za pomocą portalu sprzedażowego Easy Cart, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży, odbywające się poprzez wybór Treści i Usług Sprzedającego i kliknięcie przycisku “Zamawiam i płacę”, “Płacę” lub innego o podobnym znaczeniu;

Portal sprzedażowy EASYCART– portal internetowy dostępny pod adresem www.easycart.pl, który umożliwia Sprzedającemu sprzedaż swoich Treści i Usług przez kanał sprzedaży Sprzedającego w EasyCart (zwany dalej Sklepem), a Klientem dokonującym ich zakup od Sprzedającego.

   § 2 KONTAKT 

Kontakt ze Sprzedającym możliwy jest:

 1. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@marketingzarogiem.pl
 2. telefonicznie pod numerem: +48 601 875 806
 3. pisemnie na adres: Marketing Za Rogiem, ul. Górna 8a, 42-480 Poręba

    § 3 INFORMACJE OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa uregulowania dotyczące funkcjonowania Sklepu oraz zakupu Treści cyfrowych i Usług wchodzących w skład Oferty oferowanych przez Sprzedającego. Akceptacja Regulaminu jest warunkiem skorzystania z oferty Sklepu.

2. Sklep prowadzony jest przez Sprzedającego będącego przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646 z późn. zm.) za pośrednictwem portalu sprzedażowego EasyCart.

3.Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu potrzebne jest:

   a) urządzenie z dostępem do Internetu,

   b) przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies.

4. Poza wymogami określonymi w ust. 3, dla złożenia Zamówienia w Sklepie, niezbędne jest także aktywne konto e-mail.

5. Złożenie Zamówienia możliwe jest po założeniu Konta oraz podanieu niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia w portalu sprzedażowym EasyCart.

6. Założenie i prowadzenie Konta w Sklepie jest darmowe i zgodne z regulaminem portalu EasyCart,

7. Logowanie się do Konta odbywa się poprzez podanie loginu oraz hasła ustanowionych podczas rejestracji w portalu sprzedażowym EasyCart.

    § 4 ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY I ZAKUP OFERTY

 1. Sprzedający za pośrednictwem Sklepu oferuje Klientom Treści cyfrowe oraz swoje Usługi.
 2. Klient dokonuje wyboru określonych Treści i Usług, które następnie tworzą Ofertę będącą przedmiotem Umowy Sprzedaży. Wybór określonych Treści i Usług następuje poprzez dodanie do koszyka określonych produktów/usług, bądź ich pakietów widniejących w profilu Sprzedawcy na portalu sprzedażowym EasyCart.
 3. Dokonując wyboru Oferty i składając Zamówienie, Klient podaje swoje dane, takie jak imię, nazwisko, adres e-mail, adres, numer telefonu, NIP oraz inne dane prowadzonej działalności, jeżeli ma to zastosowanie. Klient dokonuje również wyboru sposobu płatności.
 4. Umowa sprzedaży zostaje zawarta po złożeniu przez Klienta Zamówienia w portalu sprzedażowym EasyCart i dokonaniu płatności za pośrednictwem metod płatności udostępnionych w portalu EasyCart.
 5. Rozpoczęcie realizacji zamówienia przez Sprzedawcę następuje po skutecznym dokonaniu płatności za zakupiony Towar/Usługi przez Klienta.
 6. Informacje umieszczone na Stronie nie stanowią oferty zawarcia Umowy Sprzedaży w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego, co oznacza między innymi, że Sprzedający może odmówić zawarcia Umowy Sprzedaży w szczególnie uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza w celu ochrony swoich dóbr.

    § 5 PŁATNOŚCI

 1. Płatność za złożone Zamówienie dokonywana jest za pośrednictwem metod płatności udostępnionych w portalu EasyCart. Płatności za Towary dokonywane są zgodnie z zasadami i regulaminem operatora płatności – Stripe, dostępnymi pod adresem https://stripe.com/en-pl/privacy
 2. W zakresie realizacji płatności przez platformę płatniczą Stripe. Administratorem danych płatniczych Klienta jest Stripe. Dane Klienta będą przetwarzane w celu realizacji transakcji płatniczej, powiadamiania o statusie realizacji płatności, rozpatrywania reklamacji, a także w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Stripe.
 3. W przypadku wybrania przez Klienta płatności z góry, za Zamówienie należy zapłacić w terminie 3 dni roboczych od złożenia zamówienia.
 4. Sprzedający informuje, że w przypadku niektórych metod płatności, ze względu na ich specyfikę, opłacenie zamówienia tą metodą jest możliwe wyłącznie bezpośrednio po złożeniu Zamówienia.
 5. Dokonując zakupów w Sklepie, Klient akceptuje stosowanie faktur elektronicznych przez Sprzedającego. Klient ma prawo wycofać swoją akceptację.

    § 6 REALIZACJA UMOWY

 1. W zależności od wyboru Oferty, Umowa Sprzedaży zawierana jest na okres wskazany w Ofercie.
 2. Realizacja Oferty następuje zgodnie z założeniami Oferty wybranej przez Klienta.
 3. Szczegółowe informacje dotyczące Usług znajdują się w Ofercie.
 4. Termin realizacji danej Usługi jest liczony od dnia otrzymania od Klienta informacji niezbędnych do należytej realizacji Usługi, chyba że co innego wynika z Oferty.
 5. Cena za Ofertę jest ceną netto. Do ceny netto zostanie doliczony podatek VAT w obowiązującej stawce.
 6. O konieczności poniesienia dodatkowych kosztów przez Klienta, Sprzedający poinformuje Klienta tak szybko jak to możliwe po powzięciu informacji w tym zakresie. 
 7. Ceną obniżoną jest cena obowiązująca na skutek obniżenia ceny Treści lub Usług.
 8. Ceną najniższą jest najniższa cena za Treści i Usługi, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki, a w przypadku Treści i Usług oferowanych do sprzedaży w okresie krótszym niż 30 dni – ceną najniższą jest cena najniższa obowiązująca w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania tych Treści i Usług do dnia wprowadzenia obniżki.
 9. Strony w drodze negocjacji mogą zmienić zakres i treść Oferty oraz Umowę Sprzedaży. 
 10. Wszelkie ustalenia Stron w zakresie zmian Oferty i Umowy Sprzedaży mogą nastąpić w dowolnej formie przyjętej przez Strony, chyba że dla konkretnych ustaleń zastrzeżona jest przez obowiązujące przepisy szczególna forma. Zmiana Oferty lub Umowy jest wiążąca pod warunkiem, że Sprzedający przekaże Klientowi szczegóły modyfikacji wraz z prośbą o wyraźną akceptację za pośrednictwem poczty e-mail, a Klient w odpowiedzi na tę wiadomość potwierdzi ustalone modyfikacje.
 11. Zmiany Oferty lub Umowy Sprzedaży bez powyższego potwierdzenia uważana jest za nieważną, chyba że strony zachowają formę pisemną.
 12. Przy realizacji czynności będącej przedmiotem Oferty, Sprzedający może korzystać z usług podwykonawców, przy czym Sprzedający zapewnia, że ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania podwykonawców przy pomocy których realizuje daną Ofertę jak za własne działania i zaniechania. Sprzedający korzystający z pomocy podwykonawców zobowiązuje ich do zachowania poufności w takim samym zakresie w jakim obowiązek zachowania poufności obowiązuje Sprzedającego w ramach realizacji danej Oferty.

   § 7 USŁUGI SUBSKRYPCYJNE 

 1. W przypadku świadczenia przez Sprzedającego na rzecz Klienta Usług w modelu subskrypcyjnym, np. Pakietów prowadzenia i pozycjonowania Wizytówki Google, Umowa zawierana jest na czas oznaczony w Ofercie, chyba że co innego wynika z Oferty.
 2. Klient ma możliwość wypowiedzenia umowy przed określonym wyżej czasem, jednak wiąże się to z koniecznością zapłacenia przez Kupującego na rzecz Sprzedającego kary umownej w wysokości 2000 zł. netto. Wynika to z faktu, iż początkowa faza pozycjonowania wiąże się ze sporym zaangażowaniem i kosztami po stronie Sprzedającego, a okres wypowiedzenia oraz kara umowna są formą zabezpieczenia interesów Sprzedającego. 
 3. Jeżeli Umowa nie zostanie wypowiedziana do dnia poprzedzającego termin obowiązywania Umowy i świadczenia Usług, Umowa zostanie automatycznie rozwiązana.
 4. Klient może wypowiedzieć Umowę przesyłając wypowiedzenie mailowo lub pisemnie na adres wskazany w Regulaminie. Aby wypowiedzenie mailowe było skuteczne Sprzedający musi potwierdzić otrzymanie takiego wypowiedzenia w formie maila.
 5. Jeżeli umowa zawarta została na czas nieokreślony, Klient może ją wypowiedzieć z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec okresu rozliczeniowego.
 6. W przypadku opóźnienia uiszczenia należności w całości lub w części przez Klienta, Sprzedający uprawniony jest do wstrzymania wykonywania Usługi do czasu uiszczenia zaległych należności.
 7. W przypadku, gdy opóźnienie w płatności jest dłuższe niż jeden miesiąc Sprzedający jest uprawniony do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym.

    § 8 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Klient będący Klientem Konsumentem ma prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni z zastrzeżeniem poniższych postanowień. Celem skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży, Klient Konsument powinien poinformować Sprzedającego składając mu oświadczenie, np. za pośrednictwem poczty e-mail na podany przez Sprzedającego adres e-mail lub pismo na adres wskazany w Regulaminie. Klient Konsument może także skorzystać z formularza odstąpienia od Umowy stanowiącego Załącznik do Regulaminu.

2. Prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje w przypadku Umowy o:

   a) świadczenie usług, za które Klient Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedający wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Klienta Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedającego utraci prawo odstąpienia od Umowy, i przyjął to do wiadomości;

   b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

   c) w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

   d) w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

   e) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

   f) o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które Klient Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedający rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Klienta Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedającego utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a Sprzedający przekazał Klientowi Konsumentowi potwierdzenie otrzymania zgody,

   g) których przedmiot wskazany został w art. 38 ust. 1 pkt. 1 ustawy o prawach konsumenta.

    § 9 REKLAMACJE

 1. Do Umów Sprzedaży, których przedmiotem są towary zastosowanie znajduje Ustawa o prawach konsumenta. Szczegółowe informacje w zakresie reklamacji towarów znajdują się w Ustawie o prawach konsumenta.
 2. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej dostarczanych jednorazowo lub w częściach, który istniał w chwili ich dostarczenia i ujawnił się w ciągu dwóch lat od tej chwili.
 3. Klienta ma prawo do złożenia reklamacji w związku z realizacją umowy o dostarczenie Treści lub Usług Cyfrowych.
 4. Reklamację należy zgłaszać do Sprzedającego na jeden ze sposobów wskazanych w Regulaminie na podane tam adresy bądź numery.
 5. Sprzedający ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.
 6. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy, jeżeli brak wykonania lub nienależyte wykonanie Umowy nastąpi z przyczyn od niego niezależnych, którym, pomimo dołożenia należytej staranności nie był w stanie zapobiec („Siła Wyższa”).
 7. Za Siłę Wyższą rozumie się zdarzenie niezależne od woli i działania Sprzedającego, w szczególności: przekraczający zwykłe ryzyko biznesowe wzrost kosztów prowadzenia działalności spowodowany decyzjami organów władzy samorządowej lub centralnej, zmiany w przepisach, a także postanowienia odpowiednich władz państwowych uniemożliwiające lub ograniczające działalność Sprzedającego, kataklizmy żywiołowe, strajki, wprowadzenie stanu wyjątkowego, stanu klęski żywiołowej, stanu wojennego, stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemiologicznego, konflikt zbrojny prowadzony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub w którym Rzeczypospolita Polska bierze udział, akty terroryzmu.
 8. Sprzedający niezwłocznie powiadomi Klienta o możliwości wystąpienia opóźnienia w realizacji Umowy z powodu działania Siły Wyższej.
 9. Sprzedający może wstrzymać się z realizacją Umowy na czas działania Siły Wyższej, a po jej ustąpieniu, tak szybko jak to będzie możliwe, wznowi wykonywanie Umowy.

    § 10 PRAWA AUTORSKIE 

 1. Wszelkie materiały udostępniane Klientowi stanowią utwory w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych i podlegają ochronie prawa autorskiego.
 2. Klient w ramach zawartej Umowy ma prawo korzystania z Treści Cyfrowych tylko w zakresie użytku osobistego, chyba że strony Umowy postanowią inaczej.
 3. Jakiekolwiek rozpowszechnianie udostępnionych przez Sprzedającego Treści Cyfrowych lub korzystanie z tych Treści Cyfrowych poza dozwolonym użytkiem osobistym stanowi naruszenie prawa i może skutkować odpowiedzialnością karną oraz cywilną.
 4. Zakazane jest dalsze kopiowanie, powielanie, utrwalanie lub rozpowszechnianie Treści Cyfrowych bez uprzedniej wyraźnej zgody Sprzedającego lub innych podmiotów uprawnionych do wyrażenia takiej zgody, chyba że strony Umowy postanowią inaczej.

    § 11 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia RODO w odniesieniu do osób fizycznych jest Administrator, tj. MARKETING ZA ROGIEM ul. Górna 8a, 42-480 Poręba, NIP: 6443063178. 
 2. Dane osobowe Klientów przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z polityką prywatności, którą można znaleźć TUTAJ
 3. Administratorem danych osobowych Klientów użytych przez portal sprzedażowy Easy Card jest Spółka easytools sp. z o.o.. Dane przetwarzane są zgodnie z zasadami określonymi w polityce prywatności dostępnej pod adresem: https://easycart.pl/polityka .

  § 12 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedający ma prawo do zmiany i aktualizowania Regulaminu. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sprzedającego, z zastrzeżeniem, że Zamówienia i realizacja Umów Sprzedaży rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego; Ustawy o prawach konsumenta, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 
 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zawieranej Umowy Sprzedaży.
 4. Regulamin obowiązuje od dnia 1.10.2023 r.

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Poniżej znajduje się wzór formularza odstąpienia od umowy, z którego Klient Konsument może, ale nie musi skorzystać:

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

Dane Sprzedającego: ………………………….

adres: ………………………….

adres e-mail: ………………………….

 

Ja, …………………………., niniejszym informuję o moim odstąpieniu od Umowy Sprzedaży następujących towarów/o świadczenie następujących usług(*):

 

………………………….………………………….………………………….………………………….………………………….………………………….………………………….………………………….………………………….………………………….………………………….………………………….………………………….………………………….………………………….………………………….…..

 

Data zawarcia Umowy: ………………………….

Imię i nazwisko Klienta Konsumenta: ………………………….

adres: ………………………….

adres e-mail: ………………………….

………………………….

data i podpis 

 

(*) niepotrzebne skreślić

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKT

MARKETING ZA ROGIEM

ul. Górna 8a

42-480 Poręba

e-mail: kontakt@marketingzarogiem.pl

tel. + 48 601 875 806